Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Ảnh cá nhân và gia đình

                                         Một số hình ảnh hoạt động của nhà thơ Trần Hữu Xuân